پرینت 

 

اين كه اينجا آرميده روح كيست

چشم گريان و دل مجروح كيست

از كدامين چشمه اي جوشيده است

وز كدامين بوستان روئيده است

اين كه قبرش منتهاي غربت است

مادر نام آوران نهضت است

سروها محصول سروستان او

عشق و تدريس دبيرستان او

با كدامي واژه ها گويم سخن

ناتوان از وص�? او ا�?كار من

ملك عزت را ز  غيرت پاسدار

آبرو و عشق را آئينه دار

هم حمسده هم رشيده هم نجيب

در دو عالم بخت شد او را نصيب

ازدواجش با علي يك راز بود

در مقام معر�?ت ممتاز بود

تهنيت گويان عقدش تاي�?ه

س�?ره اش رنگي ز عشق و عاط�?ه

گاه عقدش اشكريز �?اطمه

شد عروس غم كنيز �?اطمه

عقد خود زين شرط امضاء كرده بود

خويشتن را وق�? زهرا كرده بود

با ولاي حق قرين عشق بود

او امين سرزمين عشق بود

كيست او يار اميرالمؤمنين

مادر شيران نر ، ام البنين

دامنش گلخانه گلهاي ياس

مادر عباس خود حيدر شناس

چون قدم بنهاد بر دارالولا

آن عروس شرمگين و با حيا

روي خاك ا�?تاد و از دل ناله كرد

ناله بر زهراي هجده ساله كرد

گ�?ت اينجا قتلگاه محسن است

خاطر آسوده غير ممكن است

خانه اي كه �?اقد آرامش است

هر طر�? آثار دود و آتش است

�?اطمه ضرب در اينجا ديده است

�?اطمه اينجا به خون غلطيده است

حمله قن�?ذ در اينجا پا گر�?ت

انتقام بدر از زهرا گر�?ت

بايد اينجا اشك خون جاري كنم

زينب و كلثوم را ياري كنم

كيست او دارنده ن�?س ن�?يس

دختران نوحه گر را هم جليست

�?ضل او بر بو�?ضل ها پرورده است

او مبارك نسلها پرورده است

شير او پرورده نسل مكتبي است

نسلهاي �?اطمي و مكتبي و زينبي

شور عاشورائيان سوداي اوست

چون حسين بن علي مولاي اوست

چار �?رزندي كه او پرورده است

هر يكي بر يك قشون سر كرده است

چار پورش در مصا�? عشق بود

هر يكي سيمرغ قا�? عشق بود

شير او اهل ادب پروده است

همچو شجعان عرب پرورده است

شير او صاحب علم پرورده است

يا كه سقاي حرم پرورده است

شير او يعني رموز بندگي

شير او يعني جهاد و زندگي

شير او پرورده شيران دلير

هر يكي در ملك حريّت امير

هر يكي جنگنده اي بي واهمه است

تحت �?رمان حسين �?اطمه است

شير او احساس را پرورده است

حضرت عباس را پرورده است

شير او كاري چنان حساس كرد

كربلا را در كربلا عباس كرد

قصه ام البنين شرح غم است

در غم او ديده گردون غم است

سيد خوش زاد اين لط�? خداست

بر در ام البنين حاجت رواست

سيد حسن خوش زاد