پرینت 

سوگند میخورم به خداوند فاطمه

اصلاً نبوده، نیست همانند فاطمه

یا فاطرُ بِفاطمَه یعنی که فرق نیست

جز این که او خدا بْوَد و بنده ، فاطمه

مشکات خانواده ی مولاست نور او

نور بهشت ، جلوه ی لبخند فاطمه

جودش میان اهل مدینه زبانزد است

بانوی آسمانی و بخشنده ، فاطمه

او جای خود ، وسایل او هم مقدس است

چادر نماز یا که گلوبند فاطمه

بیخود که نیست سینه ی ما تیر میکشد

باشد شریک فاطمه ، فرزند فاطمه

آری غرور چادر زهرا لگد شده

بعدش علی خجل شد و شرمنده فاطمه

محسن حنیفی