پرینت 

خدایا خیمه ها  سوزد حریم مصط�?ی سوزد

جمال لاله ها سوزد ئل خیر النساء سوزد

اگر زینب نبود آنجا همه از ناله می مردند

زدست غیرت او بود که کمتر لطمه می خوردند

نواز میکند دشمن ،یتیمان را به کعب نی

زمستی بر رخ ط�?لان،زندسیلی چو پی در پی

به پیش دیده ط�?لان عجب کو�?ی ج�?ا کرده

سر از جسم عزیزان  بنی هاشم جدا کرده

به زیر پای مرکب ها خدایا رد خون باشد

تمام دشت چون روی یتیمان لاله گون باشد

کجایی یا  ابو �?اضل عزیز تو زپا ا�?تاد

پس از تو معجر گلها به دست اشقیا ا�?تاد

                                                                        

شاعر؟؟؟