پرینت 

خاک غم بر سر گلزار جهان باد امشب

ر�?ته گلزار نبوّت همه بر باد امشب

خرگه چرخ ستم پیشه بسوزد که بسوخت

خرگه معدلت از آتش بیداد امشب

سق�? مر�?وع نگون باد که گردیده نگون

انة محکم تنزیل ز بنیاد امشب

شد سراپردة عصمت ز اجانب ناپاک

در رواق عظمت زلزله ا�?تاد امشب

شده از سیل سیه کعبة توحید خراب

 وین عجبتر شده بیت الصنم آباد امشب

از دل پرده نشینان حجازی عراق

میرود تا ب�?لک ناله و �?ریاد امشب

شورش روز قیامت رود از یاد گهی

کز ابوال�?ضل کنند اهل حرم یاد امشب

از غم اکبر ناشاد ونهال قد او

خون دل میچکد از شاخة شمشاد امشب

نوعروسان چمن را زده آتش بجگر

شعلة شمع قد قاسم داماد امشب

مادر اصغر شیرین دهن از داغ کباب

 تیشه بر سر زند از غصه چه �?رهاد امشب

حجّت حق چه بنا حق بغل جامعه ر�?ت

     ک�?ر مطلق شده از بند غم آزاد امشب

بانوان اشک �?شان لیک چو یاقوت روان

 خاطر زادة مرجانه بود شاد امشب

دیو انگشتر و انگشت سلیمان را برد

 نه عجب خون رو�� از چشم پریزاد امشب

ایدریغا که بهمدستی جمّال لعین

 دست بیداد �?لک داد ستم داد امشب

چهرة مهر سیه باد که بر خاکستر

خ�?ته آن آینه حسن خداداد امشب

برق غیرت زده در خرمن هستی ز تنور

که دو گیتی شده چون رعد پر از داد امشب

آیت الله کمپانی