پرینت 
بمان که روشنی دیده ترم باشی

شبیه آینه ای در برابرم باشی

هوای خیمه من بی نگاه تو سرد است

بمان که مایه دلگرمی حرم باشی

چه شد که از ته گودال سر در آوردی

تو زینت سر دوش پیمبرم باشی

در این شلوغی گودال تنگ قول بده

کمی مراقب پهلوی مادرم باشی

تو در بلند ترین نیزه منزلت کردی

 به اینت بهانه مگر سایه سرم باشی

جواب خنده دشنم به خواهرت با کیست

مگر تو قول ندادی برادرم باشی

تو آ�?تابی و بالای نیزه هم که شده

بمان که روشنی دیده ترم باشی

                                 علی اکبر لطی�?یان