پرینت 

دوستان شما در شیعتی عده ای از بچه های شمیران هستند که به نیت گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) سایت شیعتی را با بضاعتی کم راه اندازی نموده اند. امیدواریم دعای خیر شما بدرقه راه همه پویندگاه راه اهل بیت (ع) باشد.